太上何以強名人之性理謂之道 - 愚柔身心靈智慧之旅 - 優仕網部落格

優仕網部落格優質部落格精選文章
身心靈智慧之旅
行事曆
S M T W T F S
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
站長

魚柔
部落格分類
瀏覽統計
字體大小:  
太上何以強名人之性理謂之道


 

         

          太上何以強名人之性理謂之道

『道』字之含意最廣,大別之,有三義:

1.道者路也,人人必由之路。

2.道者導也,引導之義也。

3.道者說也,述也,言說陳述之意也。

蓋因人性來自理天,孔子所謂:『天上之載,無聲無臭至矣!』原是無形色。無聲臭之物而無物,無朕兆之可觀,無端倪之可見。非有非不有,非無非不無。至微至妙,至幽至玄,非筆墨可以形容其形體;非言說可以探測其本真。天下莫能知,莫能名,原來此真空妙有,無相之相,幽微玄奧之性天中,含有至善之中德,就是八德,又稱曰八寶─即『仁、義、禮、智、忠、孝、廉、節』此乃人人必由之真經正路,故強名之曰『道』者一也!

  如上所述,性道既如是幽深玄奧,非筆墨所能盡,非口舌所能說,視之而不可見,聽之而不可聞,不可捉摸,不可端倪,何能知其實相?何能知其玄妙,至於來源妙處,止宿善地,怎能得知呢?所以必須依聖人仙佛之經書典籍,以及明師,前人來指授引導,才能明白這性理之妙理,故強名之曰『道』者,二也!

  道是不可言說的,活佛老師也曾說過:『道本不可以言說,因有言則差,出口則非耳,既無言說,道無以明。』如果只靠經書,或專靠神會領悟者,非上上智之人,是不可能的。因此還要依先覺者之言說演述,才可以明白其奧妙,故強名之曰『道』者,三也!

  欲明性理真道,此三者本不可以缺一,因『道』之一字,恰好含有此三義,是以太上強名之曰:『道』者,非無由也!

  茲將性天中之八德,簡單說明如下:

《仁》者─心德也,天理良心也,為人之元性,能體上天好生之德,合乎天地,和乎萬物,一性圓明,十方平等,更是仁心之表現。

聖人曰:萬物同體,側隱之心,仁也。孔子曰:君子無終食之間違仁。顏淵問仁,子曰:克己復禮為仁。就是去私心,還天地公心,濟人利物為仁也。

《義》者─人路也,為人之元情,為禮讓之根本,見得思義,和氣不爭,不以利而害名,不損人而利己。這義字,乃八德在我頭上,王道在我身中,一陰一陽,至大至剛,浩然正氣,道義精微,關公所以為聖,顏子所以成名,皆是率由此義也。

《禮》為吾人的元神,天理之節文,人事之法則,行為的軌道。男學才良,女慕貞節,連尺常存,淫亂不犯,以正為本,禮德是尊,關公秉燭耀千古,韓湘同床不動心,守顏子之四勿(非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動)此皆克己復禮之根也。

《智》智德是人之元精,立身處世之指南,出迷入悟之明燈,出世入道之明路。智有智識與智慧之分,由智慧,則性靜生明,明心見性。由智識,則聰明外露,逐妄迷真,故轉識為智,則天堂,轉智為識則地獄矣!

《忠》者中心也,中為真中,心為良心,真中有良心,可以明見天真也,口中一直,至理在中,不偏不倚,出口上為天,出口下為地,乃表現心中起意。天地皆知,心通神,神通心,善惡難隱,是非難瞞。故能盡此忠者,自心無愧,鬼神無欺,仰不愧於天,俯不愧於地,中不怍於人矣!

《孝》孝為百行之先,八德之首。「孝」字,乃半老一子,半老在上,為天,為父母;一子在下,為地,子女盡孝扶養父母,此理之當然也。三教九流,男女老少,那一個不是父母所生? 士農工商,富貴貧賤,那一個不是爹娘養育的 ? 釋佛由孝而成佛;玄天報親而為帝;目蓮僧行孝,天榜標名;大舜地盡孝,帝堯讓位。自古聖賢仙佛,莫不由孝而成的。

《廉》廉字,立頭端正,身批半鄉,雙足立地,兩袖清風,貴在身清,不在衣冠,安貧樂道,銅臭無戀。楊震辭金,只畏四知(天知、地之、你知、我知)天子訪賢,特選孝廉,上廉而下潔,官清而民正,廉之所以舉也!

《節》節字是人之操持,及節操貞節,為仁之儀範也。至操堅貞,操守嚴正冰清玉潔,守身如玉,如竹節之堅貞;如松柏之凌耐;如菊殘猶傲霜枝;如梅雪爭春不下。男重操持,女慕貞節。文天祥詢國負帝入海;王昭君盡節屍向上流,此皆臨大節而不可奪者也。

  性中有此八德,故『性』字,左三劃,為三綱(君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱);又五劃,為五常(仁、義、理、智、信),乃入世出世必求之正法;聖賢仙佛入道之正經大路也。故謂之真經正法。即性理真傳之核心處,人人必由知正路也,老子強名之曰:『道』者,大有深意也!

『道』字之含意最廣,大別之,有三義:

1.道者路也,人人必由之路。

2.道者導也,引導之義也。

3.道者說也,述也,言說陳述之意也。

蓋因人性來自理天,孔子所謂:『天上之載,無聲無臭至矣!』原是無形色。無聲臭之物而無物,無朕兆之可觀,無端倪之可見。非有非不有,非無非不無。至微至妙,至幽至玄,非筆墨可以形容其形體;非言說可以探測其本真。天下莫能知,莫能名,原來此真空妙有,無相之相,幽微玄奧之性天中,含有至善之中德,就是八德,又稱曰八寶─即『仁、義、禮、智、忠、孝、廉、節』此乃人人必由之真經正路,故強名之曰『道』者一也!

  如上所述,性道既如是幽深玄奧,非筆墨所能盡,非口舌所能說,視之而不可見,聽之而不可聞,不可捉摸,不可端倪,何能知其實相?何能知其玄妙,至於來源妙處,止宿善地,怎能得知呢?所以必須依聖人仙佛之經書典籍,以及明師,前人來指授引導,才能明白這性理之妙理,故強名之曰『道』者,二也!

  道是不可言說的,活佛老師也曾說過:『道本不可以言說,因有言則差,出口則非耳,既無言說,道無以明。』如果只靠經書,或專靠神會領悟者,非上上智之人,是不可能的。因此還要依先覺者之言說演述,才可以明白其奧妙,故強名之曰『道』者,三也!

  欲明性理真道,此三者本不可以缺一,因『道』之一字,恰好含有此三義,是以太上強名之曰:『道』者,非無由也!

  茲將性天中之八德,簡單說明如下:

《仁》者─心德也,天理良心也,為人之元性,能體上天好生之德,合乎天地,和乎萬物,一性圓明,十方平等,更是仁心之表現。

聖人曰:萬物同體,側隱之心,仁也。孔子曰:君子無終食之間違仁。顏淵問仁,子曰:克己復禮為仁。就是去私心,還天地公心,濟人利物為仁也。

《義》者─人路也,為人之元情,為禮讓之根本,見得思義,和氣不爭,不以利而害名,不損人而利己。這義字,乃八德在我頭上,王道在我身中,一陰一陽,至大至剛,浩然正氣,道義精微,關公所以為聖,顏子所以成名,皆是率由此義也。

《禮》為吾人的元神,天理之節文,人事之法則,行為的軌道。男學才良,女慕貞節,連尺常存,淫亂不犯,以正為本,禮德是尊,關公秉燭耀千古,韓湘同床不動心,守顏子之四勿(非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動)此皆克己復禮之根也。

《智》智德是人之元精,立身處世之指南,出迷入悟之明燈,出世入道之明路。智有智識與智慧之分,由智慧,則性靜生明,明心見性。由智識,則聰明外露,逐妄迷真,故轉識為智,則天堂,轉智為識則地獄矣!

《忠》者中心也,中為真中,心為良心,真中有良心,可以明見天真也,口中一直,至理在中,不偏不倚,出口上為天,出口下為地,乃表現心中起意。天地皆知,心通神,神通心,善惡難隱,是非難瞞。故能盡此忠者,自心無愧,鬼神無欺,仰不愧於天,俯不愧於地,中不怍於人矣!

《孝》孝為百行之先,八德之首。「孝」字,乃半老一子,半老在上,為天,為父母;一子在下,為地,子女盡孝扶養父母,此理之當然也。三教九流,男女老少,那一個不是父母所生? 士農工商,富貴貧賤,那一個不是爹娘養育的 ? 釋佛由孝而成佛;玄天報親而為帝;目蓮僧行孝,天榜標名;大舜地盡孝,帝堯讓位。自古聖賢仙佛,莫不由孝而成的。

《廉》廉字,立頭端正,身批半鄉,雙足立地,兩袖清風,貴在身清,不在衣冠,安貧樂道,銅臭無戀。楊震辭金,只畏四知(天知、地之、你知、我知)天子訪賢,特選孝廉,上廉而下潔,官清而民正,廉之所以舉也!

《節》節字是人之操持,及節操貞節,為仁之儀範也。至操堅貞,操守嚴正冰清玉潔,守身如玉,如竹節之堅貞;如松柏之凌耐;如菊殘猶傲霜枝;如梅雪爭春不下。男重操持,女慕貞節。文天祥詢國負帝入海;王昭君盡節屍向上流,此皆臨大節而不可奪者也。

  性中有此八德,故『性』字,左三劃,為三綱(君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱);又五劃,為五常(仁、義、理、智、信),乃入世出世必求之正法;聖賢仙佛入道之正經大路也。故謂之真經正法。即性理真傳之核心處,人人必由知正路也,老子強名之曰:『道』者,大有深意也!

瀏覽次數:989|回應簽到列印

分享:


 《上一篇 - 這條路你得自己走
 《下一篇 - 活佛師尊慈訓─修道的宗旨
2
延伸閱讀
(0)
回 應
共有 0 則回應
本文目前只開放給作者的好友回應!
請先登入才能觀看你們的關係哦!